Original Bae Blends back in stock!#FAUXTATOPOTAHTO BUNDLE

Get 4 #Fauxtatopotahto for the price of bulk #Fauxtatopotahto